Општествени награди и признанија

1979 - “19 Ноемвриската”

Во 1979 година ја добива “19 Ноемвриската” награда на Собранието на Општина Тетово, а истата награда ја добива и со хорот “Лале” во 1981 и во 1987 година.

1982 - “Кирил Пејчиновиќ”

Во 1982 година, Министерството за образование му  ја доделува наградата “Кирил Пејчиновиќ”, за постигнати резултати во наставно-образовната дејност. 

2005 - “11 Октомври”

Во 2005 година ја добива највисоката државна награда на Р.  Македонија, “11 Октомври”

2007 - “Повеќегодишна успешна работа во областа на музичката педагогија”

Во 2007 година од страна на Здружението на музички и балетски педагози на Р. Македонија доделена му е наградата за “Повеќегодишна успешна работа во областа на музичката педагогија”

2012 - “Годишна награда за наука на град Тетово”

Во 2012г. ја добива  годишната наградата за наука на град Тетово 

 

Сподели